ไม่สามารถดำเนินการขอสำเร็จการศึกษาได้ในขณะนี้
เนื่องจากไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาดำเนินการ
ให้นักศึกษาเข้ามาใหม่ในช่วงเวลาดำเนินการ
สำนักทะเบียนและประมวลผลจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป