บริการใหม่จากสำนักทะเบียนและประมวลผล
ประจำปีการศึกษา 2565
อ่านคู่มือการใช้งาน คลิกที่นี่
  • ปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • จุดแสงสว่างแห่งปัญญาระดับอุดมศึกษา เพื่ออนาคตที่สดใส
  • และด้วยความปรารถนาอันมุ่งมั่น มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • จะปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
  • ด้วยการประสาทศิลปวิทยาการ การวิจัย ค้นคว้า
  • การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
  • เพื่อให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • ประกอบด้วยศิลปวิทยา สามารถคิด วิเคราะห์และตัดสินใจ
  • ประกอบด้วยจริยธรรม มโนธรรม เคารพต่อ จรรยาบรรณ
  • ประกอบด้วยความเสียสละ พร้อมอุทิศตนเพื่อพัฒนาสังคม
 
img-1

Graduate Request Information

ผู้สำเร็จการศึกษา
img-1

e-Job Survey

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
เลือกภาษาสำหรับการแสดงผล